23210 27879 Ιακώβου Ορεινού 2, 62 122, Σέρρες

Δυσλεξία

Η δυσλεξία θεωρείται η κυριότερη μαθησιακή δυσκολία γιατί περιλαμβάνει στοιχεία απ’ όλες τις μορφές των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών.
Η δυσλεξία εμφανίζεται σε όλους τους τομείς της γλωσσικής λειτουργίας.
Στο φωνολογικό τομέα: Δυσκολία στο μηχανισμό κωδικοποίησης και δημιουργίας αρθρωτικών προτύπων, με συνέπεια, δυσκολία σύνδεσης φωνήματος – γραφήματος.
Στο μορφολογικό τομέα: Αδυναμία σύνδεσης κλιτών λέξεων με τη σημασία που αντιπροσωπεύουν (στον προφορικό λόγο) και αδυναμία κατάκτησης ορθογραφίας (στο γραπτό λόγο)
Στο συντακτικό τομέα: Δυσκολίες στην κατανόηση και παραγωγή πολύπλοκων συντακτικά προτάσεων.
Στο σημασιολογικό τομέα: Αδυναμία κατανόησης της σημασίας των λέξεων

Συμπτώματα μαθητών με Δυσλεξία
Τα κυριότερα λάθη μαθητών με δυσλεξία:
Ανάγνωση

 • Δυσκολία στη διάκριση διαφορετικών λέξεων (π.χ. της αντί στη, νόμος αντί μόνος)
 • Λανθασμένη προφορά φωνηέντων
 • Καθρεφτική ανάγνωση (χα αντί αχ, σάκα αντί κάσα)
 • Παρεμβολή άσχετων φωνημάτων στην ανάγνωση λέξεων.
 • Δεν υπάρχει ροή. Κομπιάζουν, χάνουν τη σειρά, επαναλαμβάνουν ή σταματούν χωρίς λόγο.
 • Διαβάζουν αργά
 • Δεν κατανοούν το κείμενο που διαβάζουν.

Γραφή

 • Ατελής ευθυγράμμιση των λέξεων πάνω στο χαρτί
 • Χρήση κεφαλαίων γραμμάτων ανάμεσα στα μικρά
 • Ακατάστατα-δυσανάγνωστες λέξεις
 • Αντικατάσταση παρόμοιων σχηματικά γραμμάτων
 • Σύγχυση στην ακουστική διαφοροποίηση των φθόγγων (μάσεψε αντί μάζεψε)
 • Αντικατάσταση γραμμάτων
 • Παραλείψεις, προσθήκες και αντιμεταθέσεις γραμμάτων μέσα στην ίδια λέξη
 • Αντιμετάθεση γραμμάτων (αν αντί να)
 • Πρόσθεση συλλαβών (μάθηθημα αντί μάθημα)
 • Αντιμετάθεση συλλαβών (νάμα αντί μάνα)
 • Παραλείψεις συλλαβών
 • Σύγχυση χρήσης συμφωνικών συμπλεγμάτων (πάτρυ αντί για πάρτυ)
 • Αντικαταστάσεις λέξεων
 • Συντακτικά λάθη στις φράσεις

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στην Αριθμητική ή Δυσαριθμησίες
Χαρακτηριστικά παιδιών με δυσαριθμησία

 • Η γλωσσική ανάπτυξη των συγκεκριμένων παιδιών (προφορικός λόγος, ανάγνωση, γραφή) είναι κανονική και η επίδοσή τους σε μαθήματα που δεν απαιτούν υψηλές μαθηματικές ικανότητες είναι ικανοποιητική.
 • Δυσκολίες με τις έννοιες χρόνου, προσανατολισμού, ασυνέπεια σε ραντεβού κοινωνικών εκδηλώσεων
 • Δυσκολίες στην απομνημόνευση προσώπων. Μπερδεύουν ονόματα που ξεκινούν από το ίδιο γράμμα
 • Λάθη στις οικονομικές συναλλαγές (πληρωμές, ρέστα)
 • Παραλείπουν, προσθέτουν, αντικαθιστούν, αντιμεταθέτουν αριθμούς όταν γράφουν ή διαβάζουν
 • Δυσκολίες στη νοερή εκτέλεση πράξεων
 • Δυσκολίες στην απομνημόνευση βασικών αριθμητικών δεδομένων.
 • Δυσκολίες στον εντοπισμό τοποθεσιών σε χάρτες
 • Δυσκολίες στην κατανόηση εννοιών μουσικής και στην εκμάθηση των κινήσεων για παίξιμο μουσικού οργάνου.
 • Δυσκολίες στο μυοκινητικό συντονισμό, χαμηλή επίδοση σε δραστηριότητες όπως αθλητικές, χορός.
 • Στο παιχνίδι χάνουν τη σειρά τους, δεν αναπτύσσουν στρατηγικό σχεδιασμό για την επίτευξη συγκεκριμένου στόχου

Για περισσότερες πληροφορίες

συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα